Почитувани посетители

ДОБРЕДОЈДОВТЕ!

Веруваме дека овде ќе пронајдете збир на корисни информации, кои ќе ви помогнат подобро да се запознаете со Агенцијата за администрација и со нејзините активности кои се спроведуваат во рамки на процесот на реформа на јавната администрација во Република Македонија.

Агенцијата има статус на самостоен државен орган со својство на правно лице. Со Агенцијата раководи директор, кој го именува и разрешува Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија за време од шест години. Директорот на Агенцијата има заменик.

Повеќе

Новости

Почитувани колеги, вработени во јавниот сектор


Оглас за позицијата директор на Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА)

 Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА) го објави огласот за позицијата директор на организацијата и ги повикува заинтересираните кандидати да аплицираат за функцијата до 11 септември 2015 година.

Со оглед на Нашите надлежности, Ве информираме за јавниот оглас.

Огласот може да го најдете на следниот линк: http://www.respaweb.eu/24/pages/10/employment

Со почит,